Odpady odbieramy własnym transportem. Na stanie posiadamy 6 środków transportu.
Odpady kategorii -3 oraz zużyte oleje i tłuszcze spożywcze odbieramy z miejsc ich powstawania tj. hipermarketów, supermarketów, marketów, sklepów, pizzerii, restauracji, barów, smażalni, piekarni, cukierni, garmażerii. W sierpniu 2008r przygotowaliśmy i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 PRIORYTET II LRPO "Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Działanie 2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa". Tytuł projektu "Wdrożenie innowacyjnego systemu zbiórki i utylizacji odpadów spożywczych" W/w projekt został oceniony pozytywnie i na jego realizację Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał dotację w wysokości 231 750,00 zł. Złożony projekt przewidywał następujące wydatki inwestycyjne:

- zakup typu "SMYK" do transportu odpadów kuchennych
- zakup samochodu zabudowanego izotermą i windą
- zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie jednego stanowiska
- zakup kompletu pojemników
- wykonanie interaktywnej strony internetowej
- promocja projektu .

W miesiącu czerwcu i lipcu 2009r projekt został zrealizowany. Od miesiąca sierpnia 2009r poszerzony został zakres dotychczasowej działalności i odbiór odpadów kuchennych z punktów zbiorowego żywienia (stołówki, restauracje, pizzerie, bary, szpitale, domy
pomocy społecznej, jednostki wojskowe, przedszkola, żłobki, ośrodki wypoczynkowe, szkoły itp.) Spółka działalność prowadzi na terenie następujących województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego. Odbierane i transportowane odpady przekazywane są do zakładu utylizacji.


<<POPRZEDNIA STRONA